Contact Us ?

Please feel fre to contact us by the form below or via Hotline: (+84) (0) 988 205 947
 

Support

Phone number: (+84 2743) 782 722   -   0988205947

Fax: (+84 2743) 782 723

Email: info@asuzac.com.vn

Feedback

Security code
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
ASUZAC ACM khuyến cáo toàn thể công nhân viên thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!